Kryteria rekrutacji

Szkoła – do Projektu może przystąpić Szkoła, która spełnia łącznie następujące kryteria rekrutacyjne:

 • Znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
 • Szkoła jest czteroletnim TECHNIKUM dla młodzieży.
 • Szkoła jest zainteresowana poszerzeniem oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie programu promocji kształcenia związanego z OZE i EE oraz programu akredytacji wypracowanego z FLIR i Horizon.

Dyrektorzy / Dyrektorki – do Projektu może przystąpić Dyrektor lub Dyrektorka Szkoły, który/a w dniu przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące kryteria rekrutacyjne:

 • płci – wsparciem objętych zostanie 7 Kobiet i 8 Mężczyzn,
 • jest osobą pracującą na stanowisku Dyrektora lub Dyrektorki albo v-ce Dyrektora lub v-ce Dyrektorki Szkoły zakwalifikowanej do udziału w Projekcie, zatrudnioną na etacie,
 • jest osobą zatrudnioną na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • jest osobą zainteresowaną podniesieniem kwalifikacji poprzez udział w Warsztatach stacjonarnych OZE i EE oraz Warsztatach dla Szkolnych Liderów i Liderek.

Nauczyciele / Nauczycielki – do Projektu może przystąpić Nauczyciel lub Nauczycielka, który/a w dniu przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące kryteria rekrutacyjne:

 • płci – wsparciem objętych zostanie 13 Kobiet i 17 Mężczyzn,
 • pracuje w zawodzie Nauczyciela/ki w Szkole zakwalifikowanej do udziału w Projekcie, zatrudnioną na etacie,
 • jest osobą zatrudnioną na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • jest osobą zainteresowaną podniesieniem kwalifikacji poprzez udział w Szkoleniach OZE i EE oraz Warsztatach Metodycznych realizowanych w ramach Projektu.

Uczniowie / Uczennice – do Projektu może przystąpić Uczeń lub Uczennica, który/a w dniu przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące kryteria rekrutacyjne:

 • płci – wsparciem objętych zostanie 155 Kobiet i 205 Mężczyzn,
 • jest osobą niepracującą, nieaktywną zawodowo,
 • uczy się na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • nie jest Uczniem lub Uczennicą ostatniej klasy (klasy kończącej szkołę),
 • jest zainteresowany/a podniesieniem kwalifikacji poprzez udział w Zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach Projektu,
 • jest zainteresowany/a udziałem w egzaminach certyfikacyjnych.