Procedura zgłoszenia

Zasady rekrutacji

Szkoły / Dyrekotorzy(ki) / Nauczyciele(ki)

Procedura zgłoszenia składa się z następujących etapów:

a) zapoznanie się z [Regulaminem Projektu],
b) wypełnienie i podpisanie przez Dyrektora(kę) [Zgłoszenia udziału Szkoły w Projekcie], w tym Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o uprawnieniach, jakie przysługują Kandydatom i Kandydatkom oraz Uczestnikom i Uczestniczkom względem ich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatorów,
c) wypełnienie i podpisanie przez Dyrektora(kę) lub v-ce Dyrektora(kę) [Zgłoszenia udziału Szkolnego Lidera(ki) w Projekcie], w tym Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o uprawnieniach, jakie przysługują Kandydatom i Kandydatkom oraz Uczestnikom i Uczestniczkom względem ich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatorów,
d) wypełnienie i podpisanie przez 2 Nauczycieli(ki) [Zgłoszenia udziału Nauczycieli(ki) w Projekcie], w tym Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o uprawnieniach, jakie przysługują Kandydatom i Kandydatkom oraz Uczestnikom i Uczestniczkom względem ich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatorów,
e) dostarczenie wypełnionych i podpisanych oryginałów ww. dokumentów do Biura Projektu.

Uczniowie / Uczennice

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

a) zapoznanie się z [Regulaminem Projektu],
b) wypełnienie i podpisanie [Zgłoszenia udziału Ucznia(ennicy) w Projekcie], w tym Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku Uczniów(ennic) niepełnoletnich dokumenty podpisuje Rodzic lub Opiekun(ka) Prawny(a),
c) dostarczenie wypełnionego i podpisanego ww. dokumentu Szkolnemu Liderowi lub Nauczycielowi/Nauczyciele prowadzącemu/ej zajęcia w ramach Projektu, a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów wszystkich Uczniów(ennic) do Biura Projektu, 
d) po zweryfikowaniu przez Organizatorów dokumentów złożonych przez Kandydatów(ki) i zakwalifikowaniu ich do udziału w Projekcie, wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika(czkę) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Formularza gromadzenia danych do systemu PEFS - w przypadku Uczniów(ennic) niepełnoletnich dokumenty podpisuje Rodzic lub Opiekun(ka) Prawny(a),
e) dostarczenie wypełnionych i podpisanych dokumentów Szkolnemu Liderowi lub Nauczycielowi/Nauczyciele prowadzącemu/ej zajęcia w ramach Projektu, a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów wszystkich Uczniów(ennic) do Biura Projektu.

Osoby, które ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będą mogły uczestniczyć w Projekcie, zostaną wpisane na listy rezerwowe.

Kandydaci i Kandydatki którzy/re nie złożą wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie.
Organizatorzy zawiadomią niezwłocznie Kandydatów i Kandydatki o zakwalifikowaniu ich do udziału w Projekcie, umieszczeniu na liście rezerwowej albo o niezakwalifikowaniu ich do udziału w Projekcie.

Dokumenty złożone przez Kandydatów i Kandydatki lub Uczestników i Uczestniczki nie podlegają zwrotowi.